SLOVARČEK

Sodelo (po SSKJ):

  • sòdélo  -a s (ẹ́) knjiž., redko sodelovanje: pritegniti koga h kulturnemu sodelu
  • sodeloválen  -lna -o prid. () nanašajoč se na sodelovanje: otroci potrebujejo sodelovalno skupno igro / sodelovalni odnosi v okolju
  •  sodelovánje  -a s () glagolnik od sodelovati: a) poudarjati sodelovanje podjetnikov pri skupnih projektih / gospodarsko, kulturno, politično sodelovanje med sosednjimi deželami
  •  sodelováti  -újem nedov. (á ) 1. biti dejavno povezan zaradi skupne dejavnosti:  že dolgo sodelujejo z vsemi istovrstnimi organizacijami; obe državi uspešno sodelujeta;   ta podjetja poslovno dobro sodelujejo // pomagati komu pri opravljanju kake naloge, dejavnosti:  2. skupaj z drugimi biti udeležen pri kakem delu: navesti vse, ki so sodelovali pri knjigi; sodeloval je pri projektu

Sodelanje, tudi sodelo, ali coworking v najširšem pomenu opredeljuje način dela, ki samozaposlenim in drugim profesionalcem omogoča, da si občasno ali stalno delijo delovni prostor z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog, poleg prostora pa se termin navezuje tudi na skupnost, ki se znotraj njega ustvari. Tako si zmanjšajo stroške najema prostora, hkrati pa s spontanim mreženjem z drugimi posamezniki najrazličnejših profilov pridobivajo nove izkušnje, zamisli, vstopajo v nove projekte in ustvarjajo inovacije. Apliciranje sodela na delovnem mestu zaradi specifičnosti svojega delovnega prostora odpravlja socialno izolacijo samozaposlenih profesionalcev, ponuja priložnosti za pridobivanje novih projektov, del, profesionalnega razvoja ter izboljšuje pretok znanja in izkušenj. (Wikipedija)

Coworkinga se ne sme zamešati s co-workingom, ki predstavlja delo posameznikov, vpetih v vzpostavljeno/tradicionalno organizacijsko okolje (npr. podjetje), vezi med njimi pa so oblikovane na podlagi določenih norm (npr. zahtevan delovni čas), kulture (npr. smernice oblačenja) in formalizacije poslovanja (npr. sklenjena pogodba o zaposlitvi).

báza 1 -e ž (ā) 1. osnova, podlaga: krepitev družbenoekonomske baze; materialna baza družbe / izkoristiti domačo surovinsko bazo; energetska baza težke industrije; publ.: postaviti organizacijo na množično bazo; // bistvena sestavina: lak na acetonski bazi 2. kraj, kjer se zbirajo in oskrbujejo vojaške sile za operacije, oporišče: čete se vračajo v svoje baze; letalska, pomorska, vojaška baza / alpinistična odprava si je uredila bazo (SSKJ)